မျှတသည့်လုပ်သားစုဆောင်းခြင်းဆိုင်ရာ အထွေထွေအခြေခံမူများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် လုပ်သားစုဆောင်းခနှင့် ဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ်များ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်

This is the Myanmar version of the ILO General principles and operational guidelines for fair recruitment and definition of recruitment fees and related costs.

This document brings together the ILO general principles and operational guidelines for fair recruitment (“principles and guidelines”) and the definition of recruitment fees and related costs.

The principles and guidelines aim to inform the current and future work of the ILO and of other organizations, national legislatures, and the social partners on promoting and ensuring fair recruitment. The principles and guidelines were developed by a Tripartite Meeting of Experts, held in September 2016.

The definition of recruitment fees and related costs recognizes the principle that workers shall not be charged directly or indirectly, in whole or in part, any fees or related costs for their recruitment. This comprehensive definition is guided by international labour standards and should be read together with the principles and guidelines. The definition was adopted by a Tripartite Meeting of Experts, held in Geneva in November 2018.

Together this guidance forms a comprehensive approach to realizing fair recruitment through development, implementation and enforcement of laws and policies aiming to regulate the recruitment industry and protect workers’ rights.