Албадан хөдөлмөр болон ажилд зуучлах, авах харилцаанд шударга байдлыг хангах талаар сурвалжлах нь: Сэтгүүлчдэд зориулсан гарын авлага

Энэхүү гарын авлагыг албадан хөдөлмөр болон ажилд зуучлах, авах харилцаанд шударга байдлыг хангах талаар сурвалжилга хийхэд нь сэтгүүлчдэд туслах зорилгоор бүтээлээ.

Энэхүү гарын авлагыг Европын Холбооны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээний нийцэл, тайлагналтын үндэсний чадавхыг бэхжүүлэх замаар Европын Холбооны Хөнгөлөлтийн ерөнхий систем (GSP+)-д Монгол Улсын статусыг тогтвортой хадгалах нь төслийн II үе шат (MNG/17/50/EUR)”-ны хүрээнд сэтгүүл зүйн зөвлөх Ж.Оюунцэцэг, Чарльз Аутемэн нар Хүний эрхийн Үндэсний Комисстой хамтран Монголын сэтгүүлчдэд зориулан боловсруулав.